Sectur da download

Quai pudais Vus chargiar giu il plan d'instrucziun per al stampar. Ultra da l'ediziun cumpletta pon er vegnir chargiadas giu parts d'in rom (introducziun, singuls ciclus). Quellas chattais Vus sut "Singulas parts / ediziuns dals ciclus".

Ultra da las ediziuns cumplettas pon er vegnidas chargiadas giu parts d'in champ u d'in rom (introducziun, singuls ciclus).

I dat er la pussaivladad per ils svilups da las cumpetenzas per champ u rom e ciclus da stampar in poster dal format A0. Tut tenor las opziuns dal stampader pon ils posters er vegnir redimensiunads u stampads en purziuns sin plirs fegls.

I n'existan anc betg posters per tut ils champs u roms. Els vegnan cumplettads permanentamain. Las singulas parts d'in champ u rom sco er ils posters chattais Vus sut "Singulas parts / ediziuns da ciclus".

Remartga: Sche Vus avais problems cun las datotecas da PDF, As supplitgain nus da leger ils cussegls sut agid.

             

Survista

  Carnet        

         

Basas

  Carnet        

         

champ u rom

     

Linguas

Carnet    

Singulas parts / ediziuns dals ciclus Linguas

 

chapitels introductivs

svilup da las cumpetenzas

 

tut ils ciclus

1/2. ciclus

1. ciclus

2. ciclus

3. ciclus

Linguas

Carnet    

Rumantsch

CarnetCarnetCarnet
poster
Carnet
poster
Carnet
poster

Tudestg

Carnet  Carnet
poster
Carnet
poster

Englais

Carnet  Carnet
poster
Carnet
poster

Franzos/talian

    Carnet
poster
       
       
       

      

Matematica

Carnet    

Singulas parts / ediziuns dals ciclus Matematica

 

chapitels introductivs

svilup da las cumpetenzas

 

tut ils ciclus

1/2. ciclus

1. ciclus

2. ciclus

3. ciclus

Matematica

CarnetCarnetCarnetCarnet
poster
Carnet
poster
Carnet
poster
       
       
       

      

Natira, uman e societad (NUS)

Carnet    

Singulas parts / ediziuns dals ciclus Natira, uman e societad (NUS)

 

chapitels introductivs

svilup da las cumpetenzas

 

tut ils ciclus

1/2. ciclus

1. ciclus

2. ciclus

3. ciclus

Natira, uman e societad (NUS)

Carnet    

Natira, uman e societad (1./2. ciclus)

CarnetCarnet
poster
Carnet
poster
Carnet
poster
 

Natira e tecnica (fisica, chemia, biologia)

    Carnet
poster

Economia, lavur e tegnairchasa (cun economia da chasa)

    Carnet
poster

Spazis, temps e societads (geografia ed istorgia)

    Carnet
poster

Etica, religiuns, cuminanza (cun dumondas da la vita)

    Carnet
poster
       
       
       

      

Art ed activitads expressivas

Carnet    

Singulas parts / ediziuns dals ciclus Art ed activitads expressivas

 

chapitels introductivs

svilup da las cumpetenzas

 

tut ils ciclus

1/2. ciclus

1. ciclus

2. ciclus

3. ciclus

Art ed activitads expressivas

Carnet    

Art figurativ

CarnetCarnetCarnet
poster
Carnet
poster
Carnet
poster

Art textil e tecnic

CarnetCarnetCarnet
poster
Carnet
poster
Carnet
poster
       
       
       

      

Chant e musica

Carnet    

Singulas parts / ediziuns dals ciclus Chant e musica

 

chapitels introductivs

svilup da las cumpetenzas

 

tut ils ciclus

1/2. ciclus

1. ciclus

2. ciclus

3. ciclus

Chant e musica

CarnetCarnetCarnetCarnet
poster
Carnet
poster
Carnet
poster
       
       
       

      

Moviment e sport

Carnet    

Singulas parts / ediziuns dals ciclus Moviment e sport

 

chapitels introductivs

svilup da las cumpetenzas

 

tut ils ciclus

1/2. ciclus

1. ciclus

2. ciclus

3. ciclus

Moviment e sport

CarnetCarnetCarnetCarnet
poster
Carnet
poster
Carnet
poster
       
       
       

      

modul

     

Medias ed informatica

Carnet    

Singulas parts / ediziuns dals ciclus Medias ed informatica

 

chapitels introductivs

svilup da las cumpetenzas

 

tut ils ciclus

1/2. ciclus

1. ciclus

2. ciclus

3. ciclus

Medias ed informatica

CarnetCarnet
poster
    
       
       
       

      

Orientaziun professiunala

Carnet    

Singulas parts / ediziuns dals ciclus Orientaziun professiunala

 

chapitels introductivs

svilup da las cumpetenzas

 

tut ils ciclus

1/2. ciclus

1. ciclus

2. ciclus

3. ciclus

Orientaziun professiunala

Carnet    Carnet
poster
       
       
       

      

ediziuns cumpletta (50MB)

Carnet